Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Høringssvar om fartsområde og nettolønn

27.10.2015
Lov- og regelverket som regulerer sjøfolks hverdag, sikkerhet, plikter og rettigheter er stadig i endring. Når slike endringer foreslås av myndighetene, blir berørte organisasjoner bedt om innspill – i såkalte høringer.


​I blant er Norsk Sjøoffisersforbund tungt involvert før en regelverksendring kommer til høring. Andre ganger er endringen av mer teknisk art og høringen i større grad en formalitet.  I løpet av 2014 var sjømannsorganisasjonene høringsinstans i ca. 30 høringer. I tillegg har forbundene vært representert i nasjonale utvalg som gjelder regelverksutvikling (f.eks NIS-utvalget), samt vært involvert i en rekke internasjonale regelverksprosesser i IMO, ILO etc.

 
Terje Hernes Pettersen leder
Sjømannsorganisasjonenes Fellessekretariat og
koordinerer høringer på vegne av Norsk Sjømannsforbund,
Norsk Sjøoffisersforbund og Det norske maskinistforbund
 

Aktuelle høringer:
 
Høringsuttalelse: Skipsarbeidslovens regler om virksomhetsoverdragelse (mars 2018)
 
Sjømannsorganisasjonene er kritiske til en rekke punkter.
 
Høringsuttalelse: Bareboat-registrering (mars 2018)
 
Under de forutsetninger som er lagt til grunn av departementet om at endringene vil være positive for sysselsetting av norske sjøfolk, så støttes forslaget.
  

 
 
Høringsuttalelse: Forslag om utvidelse av fartsområde for utenriksferger i NIS (mars 2017) 
 
Norsk Sjøoffisersforbund mener forslaget ikke bør vedtas.
  

 
Høringsuttalelse: Flerbruksfartøy (februar 2017) 
 
Sjømannsorganisasjonene mener det pågår  sosial dumping i stor skala på norsk sokkel gjennom flerbruksfartøy.
 

 Høringsuttalelse: Regjeringens arbeide med en nasjonal Havstregi  (oktober 2016) 
 
Sjømannsorganisasjonene er kritiske til at Regjeringen frenner forslag til en helhetlig «havstrategi» uten å avklare spørsmålet om ordnede arbeidsforhold i norske farvann og på sokkelen.
 
Høringsuttalelse: Tiltak for utvikling av ferjemarkedet på lang sikt (oktober 2016) 
 
I sitt høringssvar støtter sjømannsorganisasjonene forslaget om sette krav til lærlingeplasser. Sjømannsorganisasjonene foreslår også at man utvider begrepet lærlingeplasser til opplæringsplasser slik at også kadetter kan bli inkludert- Anbudskonkurransene må ikke innrettes slik at svekking av de ansattes rettigheter blir et konkurransefortrinn, understreker Sjømannsorganisasjonene i sitt innspill.  
 
Høringsuttalelse: Lærlingplasser (oktober 2016) 
 
I sitt høringssvar støtter sjømannsorganisasjonene forslaget om sette krav til lærlingeplasser. Sjømannsorganisasjonene foreslår også at man utvider begrepet lærlingeplasser til opplæringsplasser slik at også kadetter kan bli inkludert
 
Høringsuttalelse: Lovfesting av tilskuddsordning
 
Sjømannsorganisasjonene skriver i en høringsuttalelse at de støtter å lovfeste tilskuddsordningen. Samtidig konstaterer man at lovutkastet i all hovedsak er en ren fullmaktslov som ikke vil gi noen vesentlig større forutsigbarhet for ordningen enn i dag.
 

Høringsuttalelse til forskrift om opphevelse av risikoanalyse
 
"Det er mange risikoer forbundet med frakt av passasjerer, men skipets bemanning og besetningens kompetanse er en av de mest kritiske faktorene. Sjømannsorganisasjonene stiller seg undrende til hvorfor ikke Sjøfartsdirektoratet i bemanningsprosesser har som en fast rutine at det forlanges og det foretar en gjennomgang av risikoanalysen som rederiet er pliktig å utarbeide i henhold til bemanningsforskriften».
Det skriver sjømannsorganisasjonene i sin høringsuttalelse til forskrift av risikoanalyse.

 Høringssvar: Raskere opptjening av fartstid - endringer i kvalifikasjonsforskriften
 
I sitt høringssvar til Sjøfartsdirektoratets forslag om å endre kvalifikasjonsforskriften er sjømannsorganisasjonene i Norge tilfreds med at endringen vil medføre en raskere opptjening av fartstid og således være til gunst for sjøfolk. Ordningen vil være i tråd med STCW-konvensjonen.
 
I tillegg til høringsuttalelsen fra Sjømannsorganisasjonenes Fellessekretariat, sendte Norsk Sjøoffisersforbund inn en tillegguttalelse hvor NSOF ønsker en justering av metoden for fartstidsberegning og påpeker noen uheldige konsvekvenser ved forslaget i høringsbrevet.

 
Høringssvar: Sjøfartsdirektoratets forslag til endringer i sikkerhetsforskriften
 
Sjømannsorganisasjonene støtter intensjonene med endringene i sikkerhetsforskriften for passasjerskip i innenriksfart med overnatting, men mener at de ikke kan iverksettes før det utarbeides krav til kompetanse og opplæring av de som skal utføre sikkerhetskontrollen.

 
Høringssvar: Kunnskapsdepartementets forslag til endringer i fagskoleloven og studiekvalitetsforskriften.
 
Sjømannsorganisasjonene er glad for at Kunnskapsdepartementet allerede nå kommer med forslag til endringer i fagskoleloven for å styrke studentenes rettigheter.
 
 

Høringssvar: Forslag om ny forskrift om tilskudd til sysselsetting av sjøfolk og endringer i forskrifter som regulerer fartsområde
 
Sjømannsorganisasjonene mener at regjeringen som et umiddelbart tiltak for å demme opp for oljekrisa bør fremme forslag om at taket i tilskuddsordningen for offshoresegmentet fjernes.
Sjømannsorganisasjonene er tilfreds med at Regjeringen følger opp fartsområdeutvalgets forslag om å fjerne taket i tilskuddsordningen for utenriksfergene i NOR, skip som betjener strekningen Bergen-Kirkenes og skip i kystfart i NOR.
 
 

 
 
Høringsuttalelse sjøtrafikkforskriften
Sjømansorganisasjonene skriver blant annet dette i sin høringsuttalelse:
 
«§ 6 krever at skipsføreren eller den som fører kommandoen i hans sted på et fartøy må kunne kommunisere på skandinavisk eller engelsk dersom fartøyet ikke bruker los. Vår oppfatning (også i losutvalget) var at hovedregelen må være at innenfor tjenesteområdet til en VTS bør man kunne kommunisere på skandinavisk. Grunnen til det er at VTS-ene er plassert der de ligger for å redusere risiko i områder med forhøyet risiko. Ved å innføre kommunikasjon på et språk som sannsynligvis ikke er morsmålet til noen av de involverte (engelsk) fjerner man en del av risikoreduksjonen».
 

 
 
Endring av tollforskriftens proviantregler

​Toll- og avgiftsdirektoratet foreslår å tillate rederier å bruke tollfri proviant for utenlands reisende selv om det også fraktes last og/eller passasjerer mellom innenlandske destinasjoner. Regelendringene er gjort ene og alene for å tilfredsstille behovet til danske rederiet Fjordline. -Det er for oss uforståelig og helt uakseptabelt at en utenlandsk reder, som ikke genererer norske sjøarbeidsplasser og ikke følger norske lønnsvilkår, skal være viktigere å tilfredsstille enn norsk nærskipsfart og gjøres på bekostning av norske arbeidsplasser, svarer sjømannsorganisasjonene. 
 

 
Høringsuttalelse om NIS på Svalbard 
 
De tre sjømannsorganisasjonene er meget kritisk til at skip registrert i NIS skal kunne føre last og passasjerer mellom havner på Svalbard og mellom Svalbard og fastlandet.
 

 
Høringsuttalelse om pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs
 
I sin høringsuttalelse til Arbeids- og sosialdepartementet skriver sjømannsorganisasjonene at forslaget til ny pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs skisserer en god fremtidig ordning.  Samtidig påpeker organisasjonene ydelige mangler ved forslaget og ber om at disse blir utredet.
 
 

 
Høringssvar til produktivitetskommisjonen

Sjømannsorganisasjonene mente produktivitetskommisjonen (Rattsø-utvalget) avslørte et oppsiktsvekkende lavt kunnskapsnivå om maritim næring da kommisjonen kom med sin delrapport tidligere i år.
I sitt høringssvar til Finansdepartementet skriver sjømannsorganisasjonene at den norske maritime klyngen kanskje er verdens mest komplette klynge! Norske sjøfolk er essensielle for å forklare denne suksessen. Sjøfolkene muliggjør innovasjonskraften i næringen. Det er derfor svært skuffende at ikke kommisjonen forstår sammenhengene mellom verdien av norske sjøfolk og den samlede verdiskapningen som den maritime klynge utgjør.
 
Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg (mars 2015)
 
Fagskoleutvalget har siden høsten 2013 sett på hele den norske fagskolesektoren, deriblant de maritime fagskolene, og kom før jul 2014 med sin innstilling. Utvalget foreslår blant annet at staten skal overta fagskolene fra fylkeskommunen, en ny finansieringsordning for fagskolene og en rekke andre tiltak for å styrke kvaliteten i og attraktiveten til fagskolene. Innstillingen inneholder mange gode vurderinger og forslag til tiltak, men vi har også i høringsvaret påpekt viktigheten av at maritim utdanning må fullfinansieres. En fortsatt underfinansiering vil uten tvil gå utover kvaliteten på utdanningene.
 

Organisering av redningstjenesten (mars 2015)
En godt fungerende redningstjeneste er viktig for våre medlemmer og en forutsetning for en sikker aktivitet til sjøs. Sjømannsorganisasjonene er fornøyd med signalene om at en ny instruks vil bli iverksatt raskt slik at spekulasjonene om framtidig organisering og ledelse kan avsluttes. En slik usikkerhet er ikke bra for noen parter.
 

Nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler (februar 2015)
 
Regjeringen skal i løpet av våren komme med en stortingsmelding om strukturen i norsk høyere utdaning (UH) og det er i forbindelse med arbeidet med denne stortingsmeldingen at departementet nedsatte en arbeidsgruppe som skulle se på finansieringen av UH-sektoren. Vi har flere maritime universiteter og høyskoler i Norge og de vil følgelig bli berørt av dette. Arbeidsgruppen foreslår endringer som vil føre til bedrede kår for maritim utdanning, men vi er skeptiske til om det vil være tilstrekkelig for å oppnå reell kostnadsdekning i de maritime utdanningene.
 

 Skipssikkehetslovens virkeområde (februar 2015)
 
Høringsuttalelse til Forsvarsdepartementet om skipssikkerhetslovens virkeområde for Forsvarets skip. Sjømannsorganisasjonene er kritisk til Forsvarets forslag om å gjøre vidttrekkende unntak fra skipssikkerhetsloven for Forsvarets skip. Flere sjøfolk jobber på skip innleid av Forsvaret og organisasjonene krever at arbeidsforhold, sikkerhet og miljø ikke svekkes, samt at fartstid opptjenes.

 
Cruise-skip i NIS (januar 2015)
 
Høringsuttalelse til Nærings- og fiskeridepartementet om forskritsendringer for cruiseskip NIS. Forslaget går blant annet ut på at cruisesdkip med NIS-flagg også skal kunne seile langs norskekysten. Sjømannsorganisasjonene har ingen innvendinger til forslaget.
 
Forslag:    Høringsbrev NHD

Kvalitet i fagskoleutdanningen (januar 2015)
 
Høringsuuttale til NOKUT om ttilsyn med kvalitet i fagskoleutdanningen, herunder maritim utdanning. 
 
Forslag:    Høringsbrev NOKUT
Svar:  Høringsuttalelse Kvalitet i Fagskoleutdanning.pdfHøringsuttalelse Kvalitet i Fagskoleutdanning.pdf 
 Endring av forskrift om sikkerhetsstyringssystemer(desenber 2014)
 
Høring til Sjøfartsdirektoratet om forslag til endring av forskrift om sikkerhetsstyringssystemer, på bakgrunn av endringer i ISM-koden. Endringen griper indirekte inn i spørsmål om bemanningsfastsettelse, noe forbundene har gitt synspunkter til.
Ny losforskrift  (oktober 2014)
Høringsuttalelse til Kystverket. Forbundet hadde vært tungt involvert i forarbeidene til den nye forskriften og fått gjennomslag for mange av sine synspunkter før loven kom på høring.
 
Forslag:    Høringbrev NHD

Endringer i brannforskriften (2014)
 
Høring til Sjøfartsdirektoratet. Forbundene er positive til de forenklinger som direktoratet foreslår, men anmoder blant annet direktoratet om å legge til grunn en restriktiv holdning til unntak som søkes fra rederier.
 

Endringer i forskrift om tilsyn med skip (August 2014)
Høring til Sjøfartsdirektoratet. Forbundene støtter i hovedttrekk prinsippet om å innrette forskriften slik at det  i større grad tilrettelegges for risikobasert tilsyn. Viktigheten av at direktoratet også forkuserer på tilsynet av at tariffavtaler oppfylles, trekkes frem.
 

Evaluering av sjølvoens regler om sjøulykker
 
Evaluering av sjølovens regler om sjøulykker. Sjømannsorganisasjonene er i hovedsak fornøyd, men har kommentarer blant annet til "fair treatment" av sjøfolk og tidsbruken i undersøkelser.