Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

​Flytte landsmøtet fra april til september - Ekstraordinær stemmeseddel

31.05.2016
Norsk Sjøoffisersforbunds styre foreslår å endre tidspunktet for landsmøtet fra april til september annethvert år. Tidspunktet er vedtektsfestet, og i Norsk Sjøoffisersforbund skal alle vedtektsendringer avgjøres av medlemmene i en uravstemming. Styret har derfor besluttet å sende forslaget ut over en ekstraordinær stemmeseddel.  Uravstemmingen sendes ut tidlig i juni, med svarfrist rett før landsmøtet i september.
Medlemmene bes stemme ja eller nei til følgende forslag:
 
Vedtektenes § 10 Landsmøtet 2. avsnitt endres fra
 
«Landsmøte avholdes innen utgangen av april annethvert år og innkalles med minst to måneders frist.»  til  «Landsmøte avholdes innen utgangen av september annethvert år og innkalles med minst to måneders frist.»
 
Fristen for å sende inn forslag til landsmøtet (§ 10) og frist for å sende forslag til vedtektsendring (§ 20) justeres tilsvarende fra 1. november året før til 1. mars i landsmøteåret.
 
Bakgrunn:
Landsmøtet skal etter vedtektene avholdes innen utgangen av april annethvert år. Dette har de siste årene medført en del utforinger for styret og administrasjonen.
Som regel har landsmøtet blitt lagt siste helg i april. Dette sammenfaller med hovedtariffoppgjør og streikefare i en rekke næringer, blant annet vårt egent innenriksoppgjør. Landsmøtet har et par ganger også blitt utsatt på grunn av konflikt i hotellnæringen. Å avholde landsmøtet tidligere på året, før tariffoppgjøret tar til, er ikke å anbefale da dette gir utfordringer rundt bevegelige helligdager og ferdigstillelse av årsregnskap og andre landsmøtedokumenter.
 
Landsmøtet 2016 måtte flyttes til september på grunn av streik ved Scandic Park Sandefjord. Styret har valgt å foreslå at landsmøtet flyttes til september på fast basis. Dersom medlemmene stemmer ja til dette før september 2016, unngås ytterligere forrykning av styreperioder, og påtroppende styre kan sitte i to år. 
 
Forankring i vedtektene: 
I forbundets vedtekter § 20, heter det at «Dersom styret finner at en vedtektsendring haster så meget at man ikke bør avvente den ordinære stemmeseddel, kan styret med 2/3 flertall beslutte at vedtektsendringer avgjøres ved ekstraordinær stemmeseddel, som sendes ut med 3 mndrs. svarfrist. For vedtagelse kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.»
 

 
 
Nyttig å vite om ekstraordinær stemmeseddel
 
Hvem har stemmerett?
Alle med sitt medlemskap i orden den dagen valget "skrives ut", kan delta i uravstemmingen om styrevalg og vedtektsendringer.
 
Hvem får stemmeseddel?
  • Alle medlemmer som er registrert med en e-postadresse i NSOFs register, mottar en e-post med lenke til uravstemmingen.
  • Alle som IKKE er registrert med en e-postadresse, får tilsendt stemmemateriell i posten. Du kan stemme på nett selv om du mottar stemmemateriell på papir.
Hvordan stemmer jeg?
Du må ha e-posten du mottar fra oss (hvis du er registrert med e-postadresse) eller stemmemateriellet du får i posten (hvis du ikke er registrert med e-post) foran deg for å stemme. Der finner du dine personlige stemmekoder og infoformasjon om hvordan du går frem. 
 
Kontakt medlemsservice@sjooff.no dersom du ikke har mottatt stemmemateriell hverken på e-post eller på papir innen 5. mars, eller har spørsmål om stemming.
 
Når går fristen ut?
Alle stemmesedler må være forbundet i hende senest 2. september  2016.
  
Er jeg anonym?
Ja! Din personlige stemmekode er beskyttet i det elektroniske avstemmingssystemet, og kobles ikke til ditt navn i tellingen/rapporteringen. Stemmekoden brukes til å verifisere at du har stemmerett og for å sørge for at ingen stemmer flere ganger.
  
Når er resultatet klart?
Stemmesedlene telles av en tellekomité oppnevnt av styret. Resultatet av avstemming og valg offentliggjøres på landsmøtet i Sandefjord 10. september 2016.
 Se også
// Vedtektene 
 
Bli med 
 IR15banner.JPG