Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Vedtekter

28.04.2016
​Vedtekter for Norsk Sjøoffisersforbund. Med vedtekter for stønadsfondet og juridisk reglement

Oppdatert 2016


​Vedtekter for Norsk Sjøoffisersforbund.

§ 1 Navn og formål
Norsk Sjøoffisersforbund har som formål:
Å samle alt skipsbefal innen forbundets interesseområde i et landsomfattende forbund.
Å fremme medlemmenes økonomiske og sosiale interesser og ivareta deres tarv ved samlet og enig arbeide og felles opptreden.
Å arbeide nasjonalt og internasjonalt for å fremme sikkerheten til sjøs.
Forbundet skal være partipolitisk nøytral.
 
§ 2 Forbundets medlemmer
Forbundets medlemmer består av: Norsk skipsbefal som ved innmeldelsen, er i aktiv sjøtjeneste herunder, men ikke begrenset til; i tjeneste på skip, flyttbare innretninger, rigg eller som etter aktiv sjøtjeneste, ved innmeldelsen har gått over i landbasert stilling i annen maritim virksomhet.

Personer med kompetanse til maritimt sertifikat som skipsbefal og som ved innmeldelsen arbeider i landbasert maritim virksomhet og annet skipsbefal som i henhold til norsk lov er likestilt med norske arbeidstakere og som er i slik tjeneste som nevnt i denne paragraf.
 
Landsmøtet kan, etter forslag fra styret, åpne for medlemskap for grupperinger som har nær tilknytning til sjømannsyrket.
Framtidig skipsbefal under utdannelse, kan etter nærmere bestemmelser av forbundets styre, opptas som juniormedlemmer.
 
Æresmedlemmer kan opptas etter skriftlig forslag som må vedtas med 2/3 flertall av styret etter skriftlig avstemming. Forslaget fremlegges for landsmøtet, som avgjør forslaget med simpelt flertall.

 
§ 3 Sete
Forbundets sete er i Oslo.
 
§ 4 Inn- og utmeldelse
Enhver som fyller de i § 2 nevnte betingelser kan søke medlemskap. Skriftlig søknad sendes forbundets kontor.
Inntredelsespenger fastsettes av styret.
Utmeldelse må skje skriftlig av vedkommende medlem. Utmeldelsen har først virkning fra utgangen av den kalendermåned utmeldelsen blir mottatt ved kontoret.
Utmeldelse godtas aldri under en konflikt eller aksjon.
 
§ 5 Eksklusjon
Et medlem kan ekskluderes hvis det har opptrådt slik at det ikke bør være medlem av forbundet.
Forslag om eksklusjon fremsettes med skriftlig motivering av minst 10 medlemmer utenfor styret eller av ethvert styremedlem.
Beslutning om eksklusjon treffes av styret med 2/3 flertall etter at vedkommende har fått anledning til å uttale seg.
 
§ 6 Kontingenten
Kontingenten fastsettes av styret.
Kontingenten betales forskuddsvis med mindre trekkordning kommer til anvendelse.
Kontingent som aktivt medlem betales inntil man skriftlig har underrettet kontoret og dokumentert at man har sluttet sjøtjeneste.
Medlemmer med 25 års medlemskap, som har fylt 65 år og har sluttet aktiv sjøtjeneste, er fri for kontingent.
Dersom et medlem tross oppfordring ikke har betalt kontingent i løpet av de siste 6 måneder skal vedkommende anses som utmeldt av forbundet.
 
§ 7 Redusert kontingent
Redusert kontingent fastsettes av styret.
Medlem som har betalt kontingent som nevnt i § 6, 1. ledd, for minst en måned og som på grunn av utdannelse, verneplikttjeneste, arbeidsledighet eller ved sykdom når vedkommende ikke oppebærer sykepenger iflg. bestemmelsene i folketrygdloven, kan innvilges redusert kontingent etter skriftlig søknad.
Medlem som har betalt kontingent som nevnt i § 6, 1. ledd, for minst fem år og som skriftlig har underrettet kontoret om at man har sluttet i sjøtjeneste, kan innvilges redusert kontingent.
 
§ 8 Konflikter/aksjoner
Ethvert medlem må delta i de konflikter/aksjoner som blir bestemt av forbundets styre.
 
§ 9 Stemmerett
Stemmerett i forbundets anliggender har ethvert medlem.
 
§ 10 Landsmøtet
Landsmøtet er forbundets høyeste myndighet i alle saker som ikke er henlagt til stemmeseddelen.
Landsmøte avholdes innen utgangen av september annethvert år og innkalles med minst to måneders frist.
Følgende saker kommer til behandling:
Valg av dirigent og visedirigent.
Årsberetning og regnskap.
Referat fra stemmeseddelens punkter.
Valg av valgkomiteer.
Behandling av innkomne forslag
Eventuelt.
Alle medlemmer som i henhold til § 9 har stemmerett, har adgang til landsmøtet. Hvert medlem har en stemme og dersom ikke annet er bestemt i disse vedtekter, treffes avgjørelser med simpelt flertall. I tilfelle stemmelikhet har dirigenten dobbeltstemme.
Saker som er ført på stemmeseddelen blir ikke gjenstand for votering på landsmøtet.
Saker som skal behandles på landsmøtet må være innkommet kontoret innen 1.mars. Forslag som kommer inn etter 1. mars utsettes til det følgende år, med mindre styret bestemmer at det likevel skal tas opp på første landsmøte.
Landsmøtet kan ikke treffe avgjørelse i andre saker enn de som er ført opp på dagsorden.
Landsmøtet er beslutningsdyktig ved fremmøte av minst 35 medlemmer med stemmerett. Er ikke 35 medlemmer til stede, innkalles med en måneds varsel ekstra landsmøte som er beslutningsdyktig uten hensyn til antall fremmøtte.
Ekstraordinært landsmøte kan innkalles av styret eller på skriftlig begjæring av minst 75 medlemmer som oppgir emne. Ekstraordinært landsmøte innkalles hvis mulig med 30 dagers varsel. Andre saker kan da ikke behandles.
 
§ 11 Stemmeseddelen
Minst 2 måneder før landsmøtet tilstiles samtlige medlemmer med stemmerett en stemmeseddel med angivelse av de saker det skal stemmes over på denne måte.
Følgende saker skal alltid avgjøres ved stemmeseddelen:
Valg av medlemmer til styret med varamenn.
Vedtektsendringer.
Spørsmål om forbundets oppløsning.
For å delta i avstemmingen må stemmeseddelen være innkommet senest en uke før landsmøtet åpnes.
De innkomne stemmesedler registreres ved kontoret og telles opp av en av styret oppnevnt tellekomite. Sakene avgjøres med alminnelig flertall, hvor ikke annet er bestemt i disse vedtekter.
 
§ 12 Styret
Forbundet skal ha et styre bestående av 14 medlemmer, valgt for 4 år av gangen, og 5 varamedlemmer, valgt for 2 år av gangen, således at halvdelen av styremedlemmene og alle varamedlemmene uttrer hvert annet år. Funksjonstiden for et styremedlem utløper automatisk når et medlem har sittet sammenhengende i to valgperioder (8 år). Medlemmet kan først renomineres etter to år (ved neste valg).
For å oppnå et beslutningsdyktig styre, må minst 7 medlemmer/varamedlemmer være tilstede. Styret kan for at beslutingsmyndighet skal oppnås, innkalle styrerepresentanter/vararepresentanter fra andre valgdistrikt.
Daglig leder eller hans stedfortreder deltar på styremøter, dog uten stemmerett.
Styret velger innen sitt midte for 2 år av gangen, en formann og viseformann. Den avgående formann fungerer inntil ny formann er valgt.
Styrets formann leder styremøtene, og har i tilfelle av stemmelikhet den avgjørende stemme.
Er formannen fraværende, fungerer viseformannen. Er også viseformannen fraværende, velger de fremmøtte styremedlemmer en setteformann.
Kun seilende medlemmer kan velges til styret. Medlem som er fylt 62 år kan ikke velges til styret
 
§ 13 Styrets mandat
Styret leder alle forbundets anliggender i nøye overensstemmelse med vedtektene. Det forvalter forbundets midler og er ansvarlig for disse overfor medlemmene.
Styremøte avholdes såvidt mulig annenhver måned.
Over styrets forhandlinger og avstemminger føres protokoll.
Styrets formann representerer i samråd med daglig leder forbundet. Han kan handle på styrets vegne under eget ansvar i saker som ikke kan avvente styrets avgjørelse, men må da snarest forelegge saken for dette.
 
§ 14 Valg til styre
Valgkomiteen skal bestå av minst 15 personer, likt fordelt fra valgdistriktene og valgt av Landsmøtet etter forslag fra styret.
Valgkomiteen skal foreslå 5 kandidater fra hvert distrikt.
Valgdistriktene skal være:
 
Distrikt   1:            Finnmark, Troms og Nordland fylker.
Distrikt   2:            Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal fylker.
Distrikt   3:            Sogn og Fjordane og Hordaland fylker.
Distrikt   4:            Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder fylker.
Distrikt   5:            Telemark, Vestfold, Østfold, Buskerud, Oppland, Hedmark, Oslo og Akershus fylker.
 
Hvert distrikt skal alltid være representert med minimum to maksimum fire styrerepresentanter.
Hvert distrikt skal ha vararepresentant.
Forbundets medlemmer deles i innen- og utenriksfart i henhold til overenskomstområder. Hvert fartsområde skal til enhver tid ha minst seks styrerepresentanter.
Med unntak av ovenstående gjelder flertallsvalg.
Ved valg av representanter til styret har hvert medlem 5 stemmer som kan avgis for en kandidat, eller fordeles på flere uten hensyn til de enkelte distrikter.
 
§ 15 Forbundets daglige leder
Daglig leder er ansvarlig forretningsfører. Han utfører styrets beslutninger og fordeler arbeidet mellom forbundets funksjonærer.
Han har den daglige og forretningsmessige ledelse etter styrets instruks. Daglig leder ansettes av styret, og avskjediges av landsmøtet etter forutgående innstilling fra minst 2/3 av styrets samtlige medlemmer.
 
§ 16 Revisor
Forbundet skal benytte statsautorisert revisor.
 
§ 17 Forbundets signatur
Forbundets signatur innehas av styrets formann, viseformann og daglig leder, slik at underskriften er gyldig når det foreligger underskrift av to av disse.
 
§ 18 Kretser
Hvor 35 medlemmer forlanger det eller hvor styret finner det tilrådelig, kan kretser opprettes. Disse har selvbestemmelsesrett i alt som ikke strider mot forbundets lover og styrets beslutninger.
Kretsmedlemskap er frivillig.
 
§ 19 Inhabilitet
Ingen må delta i avgjørelser i forbundets organer hvor vedkommende på grunn av tidligere engasjement eller personlige forhold ikke kan antas å være uhildet i den aktuelle sak.
Det behandlende organ avgjør om nødvendig med endelig virkning om inhabilitet foreligger.
 
§ 20 Endring i vedtektene
Forslag til endringer i vedtektene skal fremsettes skriftlig overfor styret innen 1. mars. Dersom styret anbefaler forslaget med 2/3 flertall, blir saken å føre på stemmeseddelen etter reglene i § 11. For vedtagelse kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
Dersom styret finner at en vedtektsendring haster så meget at man ikke bør avvente den ordinære stemmeseddel, kan styret med 2/3 flertall beslutte at vedtektsendringer avgjøres ved ekstraordinær stemmeseddel, som sendes ut med 3 mndrs. svarfrist. For vedtagelse kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
 
§ 21 Forbundets oppløsning
Forbundet kan besluttes oppløst når:
Formålet er falt bort eller ikke lar seg gjennomføre av saklige eller økonomiske grunner.
Når de interesser forbundet representerer etter forbundets egen beslutning skal ivaretas av annen organisasjon.
Forslag til oppløsning av forbundet kan fremsettes av styret eller av minst 35 av forbundets medlemmer. Forslaget behandles av styret hvor saken refereres og drøftes i første møte, og hvor beslutning treffes i det følgende møte, som avholdes senest 3 mndr. etter det første. Dersom styret med 2/3 flertall anbefaler forslaget, blir saken behandlet etter § 20.
I tilfelle oppløsning skal forbundets midler etter landsmøtets nærmere bestemmelse anvendes til beste for medlemmene.
 

 


 

 

Vedtekter for stønadsfondet

 

§ 1
Norsk Sjøoffisersforbunds Stønadsfond (nedenfor kalt Stønadsfond) er en egen juridisk enhet.
Stønadsfondet har til formål å gi stønad ved dødsfall.
 
§ 2
Stønadsfondets styre er til enhver tid fungerende styre i Norsk Sjøoffisersforbund (nedenfor kalt forbundet).
 
§ 3
Medlem av Stønadsfondet er ethvert medlem av Norsk Sjøoffisersforbund.
 
§ 4
Stønadsfondets midler tilveiebringes ved at det av innbetalt ordinær kontingent avsettes 15% for hvert medlem av forbundet. Avsetningen baseres på medlemstallet pr. 1. januar i vedkommende kalenderår.
 
§ 5
Opparbeidelse av stønadsberettiget medlemskap regnes fra vedkommendes innmeldelse i forbundet.
Når medlemskapet blir brutt eller opphører av andre årsaker enn dødsfall, bortfaller opparbeidede rettigheter.
 
§ 6
Dør et medlem som er omfattet av gruppelivsforsikringen, utbetales stønad til ektefelle/samboer, barn eller foreldre i h.t. gjeldende gruppelivsforsikring.
Dør et aktivt medlem etter fylte 62 år, eller et ikke aktivt medlem, utbetales stønad til ektefelle/samboer eller barn etter følgende skala gjeldende fra 1/1-95:
Etter 1 kalenderårs stønadberettiget medlemskap, eller 12 måneder stønadberettiget medlemskap fra innmeldelse i forbundet, kr. 1.000,-
Etter 2 kalenderårs stønadberettiget medlemskap, kr. 2.000,-
Etterlater et medlem seg ikke ektefelle/samboer, barn eller foreldre, utbetales ingen stønad.
 
§ 7
Før stønad utbetales, må stønadsmottakeren skaffe bevis for dødsfallet og for at vedkommende er stønadsberettiget.
 
§ 8
Inntreffer massedødfall grunnet epidemiske sykdommer eller Stønadsfondets økonomi gjør det nødvendig, kan styret nedsette stønadssatsene eller helt innstille utbetaling av stønad.
 
§ 9
Stønad fra Stønadsfondet kan ikke gjøres til gjenstand for noen som helst krav fra de offentlige myndigheters side og heller ikke private fordringshavere.
 
§ 10
Styret forvalter fondets midler.
Årsregnskap fremlegges for Norsk Sjøoffisersforbunds påfølgende landsmøte.

 

Stønadsfondets midler holdes adskilt fra Norsk Sjøoffisersforbunds midler og hefter ikke for forbundets forpliktelser.
§ 11
Endringer i disse vedtekter kan bare fortas av Norsk Sjøoffisersforbunds landsmøte etter forslag fra styret.
§ 12
Disse vedtekter trer i kraft den 1. januar 1995. Av Stønadsondets kapital avsettes kr. 5 millioner til et grunnfond som til enhver tid skal være anbrakt i sikre rentebærende papirer. Grunnfondet må ikke angripes.
 
 
JURIDISK REGLEMENT
§ 1.         Forbundet kan ikke av eller ved den juridiske konsulenten debiteres for et medlem, før det skriftlig har overtatt hans foreliggende sak.
 
§ 2.   At forbundet overtar saken vil si at det garanterer medlemmet mot kontant utlegg.
 
§ 3.         Tilkjente saksomkostninger tilfaller i sin helhet forbundet.
 
§ 4.         Styret avgjør hvorvidt forbundet skal overta en aktuell sak.
 
§ 5.         Forbundet overtar aldri en sak for et medlem som ikke først har oppfylt sine forpliktelser overfor forbundet.
 
§ 6.         Når et medlem har overlatt en sak til forbundet, er han pliktig til å respektere forbundets avgjørelser om saken, således om rettslige skritt skal innledes, om avsagt dom eller kjennelse skal prøves i høyere instans, eller om saken skal avsluttes med forlik.